پیشنهادات ویژه

اسکالپ ونوجکت Venoject – سبز

۶,۳۰۰ تومان

نوار تست قندخون اکتیو Active

۱۶۵,۰۰۰ تومان

رابط سرنگ به سرنگ

۲,۵۰۰ تومان

سرنگ بی دی شیشه ای

۲۶,۰۰۰ تومان

نوار تست قندخون ایزی گلکو Easy Gluco

۱۸۳,۰۰۰ تومان

گاز استریل شکیب

۲۱۸,۰۰۰ تومان